Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Chochołóvce. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

II. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji, Klient rezerwuje pobyt w wybranym okresie. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji domku. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku, zgodnie z terminem uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji.

2. Potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:

a) datę pobytu Klienta

b) kwotę należną do opłaty za wynajem

c) informację dotyczącą wysokości zadatku

d) dane konta bankowego

e) ogólne warunki rezerwacji

3. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail potwierdzający wpłatę oraz dane kontaktowe do osoby z odpowiedzialnej za przekazanie kluczy do domku. Zadatek - zgodnie z definicją nie podlega zwrotowi z artykułu 394 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku anulacji rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu, obiekt obciąży Gościa za 30 % wartości rezerwacji. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagamy 30 % w momencie dokonania rezerwacji. W przypadku gdy kwota wpłaconego zadatku, nie pokrywa całości kwoty rezerwacji, Klient zobowiązany jest do opłaty pozostałej kwoty w terminie uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji.

5. Oferta bezwrotna skierowana do osób zdecydowanych z brakiem możliwości bezkosztowej anulacji lub modyfikacji, ale z gwarancją niższej ceny. Wymagana opłata rezerwacyjna w wysokości 100 % wartości rezerwacji.

III. Warunki umowy najmu

1. Wynajęcie domku, obejmuje wszelkie opłaty za media, przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu domku.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

3. Wcześniejsze udostępnienie domku w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz wcześniejszego wynajęcia domku.

4. Przedłużenie doby Hotelowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia doby Hotelowej w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz późniejszego wymeldowania.

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę materialną lub naraża bezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu.

6. Klient może korzystać z domku jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

7. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczane są zgodnie z warunkami rezerwacji.

8. W ramach rezerwacji w domku Klientowi przysługuje bezpłatne miejsce parkingowe na terenie obiektu. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego przed budynkiem lub na parkingu niestrzeżonym.

9. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z osobą odpowiedzialną za przekazanie/odbiór kluczy. Przyjazd/wyjazd w godzinach od 22:00 do 8:00 jest dodatkowo płatny 50 PLN.

IV. Obowiązki Klienta

1. Faktyczna liczba osób mających zamieszkać w domku jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym domku. W przypadku wykorzystania domku niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i wydania kluczy do zarezerwowanego domku. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.

2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza możliwości techniczne danego domek. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone 50zł/os/doba.

3. Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.

4. Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządza w wynajętym domku, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie Obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.

5. Gość zobowiązany jest do okazania osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, osoba ta może odmówić wydania kluczy do domku.

6. Klient ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie obiektu.

7. Na koniec pobytu, Klient zobowiązany jest do niepozostawienia jedzenia ani napojów w obiekcie.

V. Usługi dodatkowe

1. Zwierzęta nie są akceptowane.

2. Zgubienie kluczy do apartamentu skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 100 PLN.

VI. Zmiany w rezerwacji

1. Modyfikacja rezerwacji możliwa po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.
2. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, nie zwracamy kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

VII. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

1. Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.

2. Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie

IX. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, Pete Piotr Łukasik , jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych), oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.

Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Reklamacje

Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy biuro@chocholovka.pl. Zgodnie z art. 7a ustawy z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta firma Pete Piotr Łukasik jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia.

Wynajmujący:

Pete Piotr Łukasik

ul. Nędzy Kubińca 283A

34-511 Kościelisko

NIP: 6821668073